Friday, October 24, 2014

बेखबर त मै छु ।

टोल टोलमा हल्ला छ,
तिमी ताम झाम्ले आएका छौ रे ,
बेखबर त मै छु ।
धेरै सम्झिन कोशीस गरे,
कुनैदिन तिम्रो ईमेल आएथो रे,
ईमेल मिस त मैले गरेछु ।
इन्द्रेनिको सात रङ,
स्पर्स त मात्रै अनुभुती रे,
बेबकुफ त मनै हुँ ।
तराइ देखी हिमाल सम्मै,
सयपत्री ढकमक्क, मक्खमली फुल्यो रे,
खै मनै फुलेन ?
टोल टोलमा हल्ला छ,
तिमी ताम झाम्ले आएका छौ रे ,
बेखबर त मै छु ।

Tuesday, October 21, 2014

My Love, My Pride


,
तिमीलाई जब देखे, 
बेस्सरी चिचाय, उफ्रे ,
खै भन्नै सक्दिन भो के के । 
बर्सौ देखिको मेरो जपना,
मेरो प्रेम,
मेरो संसार,
मेरो साहरा । 
तिमीलाई भेट्न यि आतुर पाइलाहरु,
थर् थराउदै, फाल् हाल्दै,
धारे, ढुङे जँगले बाटोमा।
काउकुती लगिरह्यो,
के के सम्झिरहे,
मौन कुदिरहे,
रोकेनन बाघ भालुले पनि ।
चक्मन्न अध्यारी रातमा,
छ्याप्ल्यङ छुप्लुङ गर्दै,
त्रिलोक र खत्याड सँग भाग्दै,
दगुरिरहे,
तिम्रो प्रेममा पागल बनेर ।
सास फुलेर आयो,
शरीर तातियो,
जती जती तिमी नजीकियेउ ।
सशंकित भय,
म को हो ? के हुँदैछ म मा ?
बिड्म्बना,
जब म तिमी नजिकै आए,
तिमी देखिएनौ,
मात्रै स्पर्स गरे,
चिसो तर मि $ ठो,
सौम्य तर माया माया,
फलाइग किस .
न्यानो अँगालो,
अाइ लव यु,
अाइ रिअली लव यु,
मिस यु सो मच् ।
म अनियन्त्रित भय्,
आँखा रसाएे अनायस्मै .
म थुचुक्क बसे,
आलु, सिमी र भात् तिमी सँगै खाए,
तिम्रो सामिप्यले होला पुरै खाए ।
कोल्टै नफेरी,
तिम्रै अन्गालोमा रात बिताए,
गफिये, माया गरे, सारा  बिर्सिएे .
रात नसकियोस लाग्दै गर्दा,
एक हुल ठिटाहरुले बिथोले,
झोकिदै उठे,
तैपनी मिठो नै लाग्यो ।
हूल्काहुल मान्छेहरुका अघी,
तिमी शभ्य भैदियेउ तर माया गरिरहेउ ।
सरर बाफ् बनेर,
मुवाइ खाएउ हराएउ आकाशमा,
जगतै लाटियो मेरा के कुरा।
रिस ले भुतुकेर,
माझो हाल्दै,
सुर्य, घाम बनेर निस्किएे,
शायद छायानाथ सँग फुस भएछन क्यार । 
चिआउँदै थिए तर पतै पाईन,
जब उनी आए,
तिमी त झन रोमन्चित पो बनिदिएउ,
आकाश र धर्ती जोडी दिएउ,
जात क्षेत्र बर्ग सबै मेटाइदिएउ ।
टल्पलएउ, सल्बलएउ ।
तिम्रो क्यान्भासमा,
मैले तिमी पाए,
कबिता बाचन् गरे,
नाटक मन्चन गरे,
डिजे डिस्को सबै गरे ।
तिमीलाई स्पर्स गर्दै,
लाहुँडा महादेव गए,
आरुबोट र महेन्द्र चौतरा ।
आह !
कती रमाइलो कस्तो खुशी,
संगलेर राख्न पाये,
सधैं सधैं हुन सके ।
तिमीभित्र गडेर घन्टौ बसे,
निती कुल्चेर बसे, केबल तिम्रो स्पर्सका लागि ।
तिम्रो श्वास मैले फेरे, तिमीसगै सुतिरहे,
तिमी रुप फेरी रहेउ,
लुकी लुकी चुमिरहेउ,
मैले पनि,
झुकायर आँखा जिम्कैदिये,
तिमीभित्र हरायेर् सुरुपाइ दिये ।
तिमीलाई छोड्ने नकल्पदै, 
थिच्यो, खै केले थिच्यो ।
धकेल्यो, पेल्यो, समयले लतार्यो ।
मेरो भबिस्य,
मेरो प्रेम,
मेरो गौरब .
भकानो छुटौदै,
पुन म हराय ।
तर
प्रतिग्या बिर्सेंको छैन,
फेरी फेरी,
बर्सौ लगएर पनि,
म तिमीलाई भेट्न आउनेछु,
तिम्रो हरेक स्पर्स्को मुल्य तिर्न ।
तिमी एसरी नै हसिरहे,
तिमी एसरी बाचिरहे,
तिमी रहेनौ मात्र महेन्द्र कि अप्सरा ,
तिमी होइनौ मेरै मात्र अप्सरा,
तिमी सबै सबैकी अपसरा,
प्यारी प्यारी अपसरा रारा

Sunday, October 12, 2014

Welcome Speech by Ms. Radha Paudel, Social Impact Advisor `Volunteer', CGNSB

Respected Chair ,  
Chief guests;   Barry Palmer, Immediate Past International President, Lions Club International
Binod Chaudhary Chairman of Chaudhary Group and Forbs Billionaire,
Distinguish guests and all
Binod Chaudhary, Chairman Chaudhary Group, Forbes Billionaire 
Barry Palmer, Lion Club International, President
Greetings  and heartly welcome to Jumla.

It is my incredible privilege to welcome both chief guests and all others on the premises of historically popular, naturally beauty, culturally wealthy and Peace Peaceful Jumla.

Today,  it really takes my breath to be in the distinguished presence of Mr. Binod Chaudhary and his son Nirvana Chaudhary along with Lion Barry Palmer, Lion Sanjay Khetan and Lion Shyam Shakya. This moment reminds me on the moment one and a half year back when Binod and me were meeting as an Authors and discussing about the scope, challenges and opportunities of Social Business in Karnali.  I would like to take comparison to the holy epic Ramayan,  Binod and me are Krishna and Sudhama respectively where Biond is a billionaire and I am a squatter  though we are together, our mission is common and our friendship and commitment will remain forever as Krishna and Sudhama. 
It is not easy to start from the scratch though we have already made all foundations works and ready to kick of off four pilot projects in Jumla. More importantly, we are not alone in this historical journey. On behalf of people of Jumla, I would  extend our sincere thanks and gratitude to Lions  Clubs International and Chaudhary Group for transforming challenges in to opportunities, designing dreams with way forward.
In order to cultivate the concept of Social Business and leverage resources, Nepal is the first country for lion  club international where as Jumla is  the first place for CG Nepal Social Business thus this visit has historically significance to all of us in many ways
Today, many development actors are working over here though they are frustrated with geographical hardship, poor infrastructure and low socio-economic indicators.
Here, I like to reiterate Nobel Laureates, Prof. Mohamud Yunus, and appeal to all of us,
let’s convert challenges in to opportunities,
let’s increase skills instead of forced labour migration
Let’s fight hunger by promoting the local products and eco- tourism.
In conclusion, it’s just beginning, we, Jumla people are ready for commitment and looking forward to hear more from our chief guests  for spreading peace message through empowerment of underprivileged people from Jumla.

 Again, on behalf of Narkali Lion club Jumla, CGNSB, Action Works Nepal and myself, like to do warm welcome and wishing successful stay in Jumla.o; ul/dfdfo ;efsf ;efWoIfHo\',
k|d'v cltly 4o,
af/L kfd/ Ho", nfoG; Snj OG6/g]zgn,
           ljgf]b rf}w/L, rf}w/L u'k|, kmf]A;{ lanLgLo/
ljz]if cltly, k|d'v lhNnf clwsf/L Ho",
;efdf pkl:yt ;Dk"0f{ cltlyx?,
eb| dlxnf tyf ;Hhg ljGb|,
gsf{nL nfoG; sNj h'Dnf, ;L=lh=Pg=P;=aL=, PS;g jS;{ g]kfn / d]/f] AoflQmut tkm{af6 xflb{s cleefbg tyf :jfut ug{ rfxfG5' .
cfh d ue{n] efj's ePsf] 5', s/Lj 8]9 jif{ cl3 n]vssf x}l;otn] ljgf]b rf}w/L / d /fdfo0fdf s[i0f / ;'wfdf em} ldt nufPsf lyof} . Tolt a]nf b]lv g} pxfFn] dnfO{ arg lbg' ePsf] lyof] ls h'Dnfdf sfd / e|d0f ug{ .
nfoG; sNj OG6/g]zgnn] ;fdflhs Joj;fo ug{sf nflu g]kfn 5fg]/ / rf}w/L u'|kn] ;fdflhs Joj;fosf nflu h'Dnf 5fg]/ kljq :yn s0ff{nL , k|fs[lts ;Dkbfsf] ckf/ vfgL, ZffGtLsf] ljljw ;:s[lt ;+;f/ e/ ;'uGw em} kmf}lnPsf] 5 . of] eGbf 7'nf] uf}/j / v';L xfdL h'Dnfaf;Lsf nflu s] x'g ;Snf < t;y{ nfoG; sNj / rf}w/L u'|k k|lt h'Dnfjf;L s[t1 / cfjf/L 5f} .
d]/f] ulx/f] ;kgf lyof] ls g]kfndf lbuf] zfGtL / ;d[4L Nofpg lxdfn / t/fO{, sd{7 xftx?n] hf]l8g' k5{, s'i0f / ;'wfdf h:t} k/:k/ dfof / ;Ddfgsf ;fy ldt nufpg' k5{, c;Dej s]xL 5}g . ;flRrs} oxfFx?sf] ul/dfdo pkl:yltn] Tof] klg z'? ePsf] 5 .
jf:tadf xfdL h'Dnfjf;L zfGtL k|]dL 5f} / sd{ ug{ ljj]sn] ;s] hlt ;d{/lkt 5}f . oxfFx?sf] ;'e]Iff, dfof, ddtf / ;Ddfg xfdL k|lt s[i0f / ;'wfdf h:t} h'lg h'lg aflr/xf];\ .
cGTodf k|d'v cltly nufot ;a}nfO{ :jfut ub} ljbf x'G5' .
gd:sf/
 wGojfb ..

Saturday, October 11, 2014

एकै मुठी सास बिर्सें ।

कहिले तारिक्मा कहिले गतेमा, अौलाहरु भाच्दै भाच्दै बिते ।
मिठा मिठा सपनाहरु, ताराहरु गन्दै ताजै राखे ।
सम्झौता पनि थिए कताकती, खोले, सपारे, चाङ् पारे ।
ढोकेहरु तन्नै थिए, स्वागत मस्तै नै गरे।
नयाँ जोस नयाँ नेपाल,सपना पाली पाली बसे ।
दर्शन दुनियाँको राम्रो, काम  ज्याद्रै चाम्रो, तेन्द्रो ।
पिरै पिर्ले सुके, एकै मुठी सास बिर्सें ।      
Khalanga, Jumla


 

Sunday, October 5, 2014

तिम्रो सम्झनामा, फेरी पनि भाले बास्यो .

तिम्रो सम्झनामा,
फेरी पनि भाले बास्यो .
कुटुनी बुडि भागीछन धेरै, कतै टाढा ।
सदै झै तिमी एक पेग र् सितन्संगै,
मस्तै मस्तै ।
नसोच्नु गुनासोलाई पोखे भनी,
पाप बोकु म कती कसरी,
हत्केलाले घाम छेकिन्छ कतिन्जेल र ?
भाग्य धिकरे, भगवान गुहारे,
गुजारे थुप्रै बसन्तहरु,
जपे फर्कनन च्ड्कने हुन्डरिहरु ।
पुर्पुरो कस्को बलियो,
ज्योतिस के जानुन,
जच्नु छ तिमी र मैलेनै,
तिम्रो सम्झनामा,
फेरी पनि कुखुराको भाले बास्यो ।

Saturday, October 4, 2014

गहिराइ अनुभुत हुँदैछ,

गहिराइ अनुभुत हुँदैछ,
फराकिलो पनि ।
झुन्डिने छोड्नेको ताती,
अमरखहरुको सदै खडेरी ।  
तिन्लाई नलागेको लाज,
कुरी कुरी आँफैले नियती ।
चुडिएको लगाम,
फर्कन्न घोडा पनि ।
मातिएको राजघोडा,
आस्था टुटेको छनी ।

Friday, September 26, 2014

Remarks during award ceremony (Madan Purskar) 2014

dbg k'/:sf/ u'7Lsf cWoIfHo" tyf kl/jf/hg,
hubDaf–>L k'/:sf/ lje"lift >4]o >L lzj /]UdLHo",
o; ;df/f]xdf ef}lts tyf ljB'tLo dfWodaf6 ;xefuL x'g' ePsf eb| dlxnf tyf ;Hhgj[Gb .

;j{k|yd t d]/f] klxnf] ;+:d/0ffTds lstfa …vn+ufdf xdnfÚ nfO{ @)&) ;fnsf] dbg k'/:sf/ k|bfg ug]{ o; u'7Lk|lt d xflb{s cfef/ JoQm ug{ rfxG5' . cfh of] ;efsIfdf dfGohgx¿sf ;fd' pkl:yt eP/ g]kfnL efiff–;flxTo If]qsf] ;aeGbf k|ltli7t k'/:sf/ u|x0f ug{ kfpFbf d uf}/jflGjt 5' . o;n] dnfO{ efiff–;flxTodf lg/Gt/ nflu/xg] pmhf{ k|bfg u/]sf] 5 . ;Fu;Fu}, d h'g ;fdflhs sfo{sf] lglDt h'Dnf k'u]/ ;z:q åGåsf] e'Qmdfg ePF / of] lstfasf] hGd eof], To;df cem lqmofzLn x'g of] k'/:sf/n] d]/f] dgf]an a9fPsf] 5 .

of] k'/:sf/sf] ul/df / dxTj d}n] Tolta]nf yfxf kfPsL lyPF, ha d lrtjgsf] uf}/LuGh :s'ndf k9\y]F . :s'ndf xflh/hjfkm k|ltof]lutfsf] tof/L ubf{ pgsf]]{  lz/Lifsf] km"n s[ltn] g]kfnsf] ;a}eGbf 7"nf] / k|ltli7t dbg k'/:sf/ k|fKt u/]sf] / kfl/hft of] k'/:sf/ lhTg] klxnf] dlxnf ePsf] d}n] yfxf kfPsL x'F . kl5 dnfO{ k|]da:tL :s'ndf k9bf d]/L ldNg] ;fyL zfGtf clwsf/Ln] kfl/hft lbbLsf] …clgbf] kxf8 ;+u}Ú pkGof; lbPsL lyOg\ . kf7\oqmd aflx/sf lstfa k9\g plt k|f]T;flxt gul/g] Tof] a]nf  n'sL–n'sL k9]sf] pkGof; cfh klg d]/f] dgkg]{ s[ltdWo] k5{ .


d kfl/hftsf] olt 7"nf] k|z+;s lyPF, kf]v/fdf gl;{ª SofDk; k9\bf pxfFsf] lrq agfP/ sf]7fsf] leQfdf 6fF;]sL lyPF, tfls pxfFsf] k|]/0ff ;w}+ d]/f] ;fy /lx/xf];\ .

;do laTb} uof] . lgs} kl5 ´ds l3ld/]sf] lstfan] klg d]/f] dg plQs} 5f]Psf] xf] . pxfFsf] lstfa k9]kl5 cfkm"n] t lhGbuLdf s]xL ug{ ;lsg5' eGg] 56\k6fx6 ePsf] lyof] . ;+of]un] emdshL k|ltli7t dbg k'/:sf/ kfpg] bf];|f] dlxnf x'g'eof] .

cfh >4]o :juL{o kfl/hft / emds l3ld/]h:tf dxfg dlxnfx¿sL r]nL eP/ dbg k'/:sf/ yfKg tkfO{+x¿;dIf pkl:yt x'g kfpg' d]/f] lglDt 7"nf] cxf]efUo xf] .

h'g lbg of] k'/:sf/ 3f]if0ff eof], d e[s'6Ld08kdf efO ;/f]h bfxfn;Fu …Sofg OGkmf]6]sÚ d]nf x]g{ uPsL lyPF . ToxL a]nf d]/f] k':ts …vn+ufdf xdnfÚ sf ;Dkfbs ;'bLk >]i7n] kmf]g u/]/ …tkfO{+n] dbg k'/:sf/ lhTg'eof]Ú eGbf ;'?df t kTofpg} ;lsgF . To;kl5 z'e]R5'sx¿af6 c;+Vo awfO cfpg yflnxfNof] . rf}tkmL{ k|z+;f / awfOn] k|bfg u/]sf] lhDd]jf/Laf]wsf ;fy o; ul/dfdo ;efdf pleP/ k'/:sf/ u|x0f ug]{ uf}/jk"0f{ If0fdf d cfkm"nfO{ ;fdflhs sfo{df nfUg k|]l/t / ;xof]u ug]{ b]z–ljb]zsf ;fyLefO, cfkmGt, :s'n–sh]nsf u'¿x¿ ;a}nfO{ ;Demg rfxG5' .

d ;Demg rfxG5' d]/f af b]jLk|;fb kf}8]nnfO{, h;n] ;fg}df dnfO{ h'Dnf lrgfpg'eof] . k9]/–n]v]/ h'DnfnfO{ cfˆgf] sfo{ynf] agfpg k|]l/t ug'{eof] . of] lstfa pxfFsf] ToxL x'sf{O, nfngkfng / k|]/0ffsf] glthf xf] .

d ;Demg rfxG5' d]/L :juL{o cfdf u+ufdfof kf}8]nnfO{, h;n] dnfO{ lhGbuLdf æ?g' s''g} klg ;d:ofsf] ;dfwfg x}g To;nfO{ cfˆgf] ;fdYo{n] EofP;Dd k5\ofO/xg] u'0f l;sfpg'eof] . ;z:q åGåsf] qf;aLr h'Dnfd} a:g] / To;kl5 klg kms]{/ ToxLF hfg] cfTdan d}n] pxfFaf6} kfPsL x'F .

of] lstfa k|sfzg ug]{ g]kfnosf ls/0fs[i0f >]i7 / pxfFsf] l6dk|lt d ;b}j s[t1 /xg]5' . lstfasf] lglDt ;fGble{s cfj/0f tl:a/ pknAw u/fOlbg'ePsf]df df]xg d}gfnLnfO{ wGojfb lbG5' . ;'bLk >]i7, h;n] of] lstfa ;Dkfbg dfq ug'{ePg, d leqsf cg'e"ltnfO{ clen]vg ug{ k|]l/t ug'{eof], pxfF  k|lt ;b}a C0fL /xg]5' .

d}n] g]kfnL ;flxTodf of]ubfg k'¥ofpFnf eGg] ;f]r /fv]/ of] lstfa n]v]sL xf]Og . d s]6fs]6Lb]lv g} ul/aL / cGofo;Fu aD7]hf]/L v]Nb} x's]{sL x'F . slxn] yfs]F . slxn] cgluGtL k|Zgsf] ef/n] lylrPF . slxn] v';Ln] dflQPF . slxn] ;fx;n] km'n]F . d tL efjgfnfO{ slxn] dgdf v]nfpF5', slxn] sfkL–snddf kf]lvlbG5' . To;};Fu /f]OlbG5', To;}nfO{ k|]d ul/lbG5' . To;};Fu ldt nufpF5', ;kgfx¿ sf]5'{ / af6f] vG5' . o;/L n]Vbfn]Vb} slxn] s;}sf nflu uLt aGof], s;}sf nflu sljtf t s;}sf nflu gf6s . /, slxn] aGof] …vn+ufdf xdnfÚ .

d}n] n]v]sf lrs{6x¿ slt t r}tsf] x'/Ln] 3/leq}af6 p8fof] . slxn] 3/leq} kvflnof] t slxn] r'Nxf]df cfuf] ;NsfpFbf emf]l;of] . o:t} ;do / ;Gbe{;Fu ntfl/P/ lxF8\bflxF8\b} hGd]sf] xf], vn+ufdf xdnf . lhGbuLn] lbg] ;'v, b'Mv cg'e"t ubf{ xft rn]5g\ eg] d km]l/ cfˆgf] cg'e"lt afF8\g cfpg]5' . d k|lt1f ulb{gF, sf]l;; ug]{5' . d cflv/ b'Mv / cGofosf] esf/L g x'F, vn+uf xdnfsf] Tof] sfn/flqaf6 af]g; lhGbuL afFlr/x]sL 5' .

d sd{sL k'hf/L x'F . ;fdflhs sd{n] dnfO{ leq}b]lv cfgGb lbG5 . o; qmddf c;+Vo JolQmsf c;+Vo syfl;t d]/f] hDsfe]6 eO/xG5 . ;don] ;fy lbof] eg] tL ;a} syf, cfˆgf ;a} cg'ej / ;+:d/0f afF8\g rfxG5' . x/]s JolQmsf cfˆgf syf x'G5g\ . cg'ej x'G5g\ . hlt w]/} syf n]lvof], hlt w]/} elgof], ;dfh plt kl/kSj / kl/:s[t x'G5 . o;n] ef]lnsf k':tfnfO{ cfˆgf] ctLt a'‰g af6f] lbg]5 . pgLx¿n] km/s–km/s kl/j]z / b[li6sf]0faf6 n]lvPsf ;+:d/0fsf] d"Nof+sg ub}{ cfˆgf] Oltxf;sf] ;dli6ut vfsf agfpg ;Sg]5g\ . xfd|f] cfhnfO{ ef]lnsf] lglDt Oltxf;sf ¿kdf hLljt /fVg klg d k|To]s JolQmnfO{ cfˆgf] ;+:d/0f / cg'e"lt afF8\g cfu|x ug{ rfxG5' . d]/f] of] ;fgf] ;+:d/0fnfO{ k|ltli7t dbg k'/:sf/sf] lglDt of]Uo 7flgg' cfkm}+df k|]/0ff xf] ;Dk"0f{ g]kfnLsf] lglDt, hf] cfˆgf] syf ;'gfpg rfxG5g\, cfˆgf] cfhsf] cg'ej ef]lnsf nflu afF8\g rfxG5g\ .

d dbg k'/:sf/ u'7Lk|lt o; sf/0f klg cfef/L 5', o;n] vn+ufdf xdnfnfO{ k'/:s[t u/]/ l;+uf] s0ff{nLsf] ;jfnnfO{ d"nk|jfxdf NofPsf] 5 . of] d]/f] jf k':tssf] dfq xf]Og, l;+uf] s0ff{nL / s0ff{nLaf;Lsf] lglDt klg ;Ddfg xf] . d ;Dk"0f{ s0ff{nL tkm{af6 u'7LnfO{ wGojfb lbg rfxG5' . xfdLn] ;lbof}+b]lv x/fPsf] / vf]l;Psf] clwsf/sf] ;fgf] lx:;f kfPsf 5f}+ .

oxL c;f]h % ut] cGt/f{li6«o zflGt lbj;sf] cj;/df d}n] cfˆgL :juL{o cfdf / d]/f afsf] gfddf h'Dnfdf …ldt]/L u+ufb]jL zflGt k'/:sf/Ú 3f]if0ff u/]sL 5' . d dbg k'/:sf/sf] cfwf /sd cyf{t\ Ps nfv ?k}ofF To;}df ;dlk{t ug{ rfxG5' . s;}sf cfFvfdf gk/L cfˆg} ;'/df zflGt :yfkgfdf sfd ul//x]sf JolQmsf] of]ubfgsf] sb/ ub}{ a;]{lg Ps dlxnf / Ps k'?ifnfO{ of] k'/:sf/ lbOg]5 . of] k'/:sf/ d ;+:yfut cWoIf /x]sf] ;fdflhs ;+:yf …PS;g jS;{ g]kfnÚ sf] ;+/If0fdf /xg]5 / cfufdL zflGt lba;b]lv k|bfg ul/g]5 . xfdLn] of] ;+:yfdfkm{t\ …ldt]/L ufpF–;Fu;Fu} afFrf}+Ú cleofg ;~rfng ub}{ cfPsf 5f}+, h;sf] p2]Zo s0ff{nLaf6 z'? ePsf]  zflGt cleofg ;+;f/e/ km}nfpg], zflGtsf] kl/efiff km]g]{,Gofo lbnfpg] / g]kfnsf] klxrfg abNg]  xf] .

oxfFx¿;Fu afF8\g'kg]{ csf]{ s'/f 5, of] lstfadf plNnlvt 36gf @)%( sflQs @* ut]sf] xf] . afx| jif{df vf]nf] kmls{Pem}+ o;n] Toltv]/ dbg k'/:sf/ kfPsf] 5, ha d ToxL xdnfdf k/]/ lbj+utx¿sf] ;Demgfdf h'Dnfdf ldt]/L zflGt jfl6sf lgdf{0f ug]{ cleofgsf] clGtd v'8\lsnf] 6]Sg] cj:yfdf k'u]sL  lyP . To; zflGt jfl6sfdf ldt]/L zflGt cg';Gwfg s]Gb| klg :yfkgf x'g] d hfgsf/L u/fpF5' . oxfF d >L dxfz+s/ b]jsf]6fnfO{ clejfbg ug{ rfxG5', h;n] dnfO{ …wd{k'qLÚ dfGg'ePsf] 5 / pxfn] dnfO{ pknAw u/fpg'ePsf] hUufdf zflGt jfl6sf / ldt]/L zflGt cg';Gwfg s]Gb| /xg]5g .

d}n] lstfadf n]v]sL 5' / ;w}+ eGg] u5'{, s'g} klg JolQmsf] hlGdg] 7fpF p;sf] 5gf]6sf] ljifo xf]Og . sf]xL wgL b]zsf] wgL kl/jf/df hGdG5, pm wgL x'G5 . To;df p;sf] of]ubfg s]xL x'Gg . sf]xL ul/a b]zsf] ul/a kl/jf/df hGdG5 . To;df klg p;sf] bf]if s]xL x'Gg . hxfF hGd] klg, hxfF x's]{ klg, xfdL ;Fu;Fu} afFRg ;S5f}+ . hGdsf cfwf/df cfkm"n] kfPsf] Ifdtf jf ;|f]tnfO{ clnslt afF8]/ a/fa/Lsf] x}l;otdf pEofpg] ;fdYo{ xfdLdf 5 . k|Zg oltdfq xf], of] ;fdYo{sf] pkof]u s;/L ug]{ <

…ldt]/L ufpF–;Fu;Fu} afFrf}+Ú cleofg oxL k|Zgsf] pQ/ vf]Hg] hdsf]{ xf] . dbg k'/:sf/ u|x0f ubf{ dnfO{ of] p2]Zodf cem b[9 eP/ nfUg k|]l/t u/]sf] 5 .

cGTodf, d ;Dk"0f{ s0ff{nLaf;Ldf awfO / z'esfdgf lbFb} dbg k'/:sf/ u'7Lk|lt cfef/ JoQm ug{ rfxG5' .


wGojfb .